Jätkusuutlikkus

Jätkusuutlik ja keskkonnasäästlik mõtteviis on osa kõikidest meie tegevustest. Teame, et rohelised lahendused näitavad teed paremasse tulevikku ning seetõttu panustame igapäevaselt nii jätkusuutlikumasse tootmisesse kui ka loodusõbralikumate toodete arendamisesse. Jätkusuutlik majanduskasv on ettevõtluses ja tööstuses uus norm; jätkusuutlikkuse põhimõtted on haaratud kõikidesse meie äriprotsessidesse ja otsustesse. Estko jätkusuutlikkuse strateegia keskendub sellele, kuidas viies peamises valdkonnas selgete ja läbimõeldud tegevustega ärilises vaates edukalt, kuid samaaegselt ka keskkonnasäästlikult majandades tarbijate vajadusi täita. Positiivse mõju suurendamiseks peame oluliseks aidata oma klientidel jätkusuutlikumaid valikuid teha.

EESMÄRK
Säästame loodust, säästame inimest. Kasutame loodust säästvaid kemikaale, teadvustame kasutajatele õige doseerimiskoguse tähtsust ning õpetame tooteid kasutama õiges kohas ja ettenähtud viisil

TULEMUS
Hoolime ümbritsevat. Vastutustundliku lähenemise tulemusel valmistame tooteid, mis võimaldavad kasutajatel loodust ja ennast säästes lihtsamalt efektiivse puhastustulemuseni jõuda.

EESMÄRK
Parem tööstus. Ajame ausat ja eetilist äri ning suhtleme oma huvigruppidega avatult. Järgime jätkusuutlikkuse põhimõtteid nii tarneahela, ärisuhete, kommunikatsiooni ja aruandluse valdkonnas ning ühiskonnas laiemalt. Hoolime oma töötajatest ning tagame ohutu töökeskkonna. Usume võrdõiguslikku maailma, me ei tolereeri laps- ja orjatööjõu kasutamist.

TULEMUS
Tegutseme vastutustundlikult. Oleme oma käitumises ning otsustes ausad ja eetilised ning järgime kehtestatud seaduseid. Me väärtustame mitmekesisust. Keskendume oma töötajatele pakkudes valikuna tervisekindlustust või sporditoetust, millega tagame oma töötajate tervise ja turvalisuse.

TOETAME ÜRO SÄÄSTVA ARENGU EESMÄRKE
Säästva arengu tegevuskava aastani 2030 annab ühise plaani inimeste ja planeedi rahu ja õitsengu kohta nii praegu kui ka tulevikus. Selle keskmes on 17 säästva arengu eesmärki (SDG) ja oleme määratlenud 6 ÜRO kestliku arengu eesmärki, mille puhul Estko tegutseb ja aitab kaasa muutustele:

3.1 Viia 2030. aastaks kogu maailmas emade suremus alla 70 surmajuhtumini iga 100 000 elussünni kohta. 3.2 Kaotada 2030. aastaks vastsündinute ja alla 5-aastaste laste välditavad surmad, kusjuures kõik riigid peaksid vähendama vastsündinute suremust vähemalt 12 surmajuhtumini 1000 elusalt sündinud lapse kohta ja alla 5-aastaste laste suremust vähemalt 25 surmajuhtumini 1000 elusalt sündinud lapse kohta. 3.3 Kaotada 2030. aastaks aidsi, tuberkuloosi, malaaria ja ravimata jäänud troopiliste haiguste epideemiad ning võidelda hepatiidi, vee kaudu levivate haiguste ja muude nakkushaigustega. 3.4 Vähendada ennetustegevuse ja ravimise abil 2030. aastaks kolmandiku võrra mittenakkavatest haigustest tingitud enneaegsete surmade arvu ning edendada vaimset tervist ja heaolu. 3.5 Tugevdada kahjulike sõltuvuste, sealhulgas narkootikumide kuritarvitamise ja suitsetamise ennetamist ja ravi. 3.6 Vähendada 2020. aastaks poole võrra liiklusõnnetustes hukkunute ja vigastatute arvu. 3.7 Tagada 2030. aastaks seksuaal- ja reproduktiivtervise teenuste, sealhulgas pereplaneerimis-, teavitus- ja haridusteenuste üldine kättesaadavus ning reproduktiivtervise lisamine riiklikesse tegevuskavadesse. 3.8 Tagada kõikidele inimestele üldine arstiabi, sealhulgas kaitse finantsriskide eest, juurdepääs kvaliteetsetele elementaarsetele tervishoiuteenustele ning ohututele, tõhusatele, kvaliteetsetele ja taskukohastele ravimitele ja vaktsiinidele. 3.9 Vähendada 2030. aastaks oluliselt ohtlikest kemikaalidest ning saastunud õhust, veest ja pinnasest põhjustatud surmade ja haigestumiste arvu. 3.a Tugevdada Maailma Terviseorganisatsiooni tubakatoodete tarbimise piiramist käsitleva raamkonventsiooni rakendamist kõikides riikides vastavalt vajadusele. 3.b Toetada peamiselt arengumaades levivate nakkushaiguste ja mittenakkavate haiguste vaktsiinide ja ravimite alaseid uuringuid ja nende väljatöötamist, tagada taskukohaste hädavajalike ravimite ja vaktsiinide kättesaadavus kooskõlas kaubandusaspektide lepingut (TRIP-leping) ja tervisekaitset käsitleva Doha deklaratsiooniga, milles kinnitatakse arenguriikide õigust kasutada intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide lepingu paindlikkust käsitlevaid sätteid, et kaitsta rahva tervist ja eelkõige tagada, et ravimid on kõikidele kättesaadavad. 3.c Suurendada oluliselt tervishoiu rahastamist ja tervishoiutöötajate värbamist, arendamist, koolitust ja töölhoidmist arenguriikides, eelkõige vähim arenenud riikides ja väikestes arenevates saareriikides. 3.d Suurendada kõikide riikide, eelkõige arenguriikide varase hoiatamise, riskide vähendamise ning kohalike ja ülemaailmsete terviseriskidega võitlemise alast suutlikkust.

 

 

 

 

EU Ökomärgist (Ecolabel) peetakse kõige rangemaks keskkonnamärgiseks. See on vabatahtlikkuse alusel taotletav ning toodetele ja teenustele erapooletu institutsiooni poolt antav märgis. Ökomärgis tõestab tarbijale, et antud toode on keskkonnasõbralikum kui teised samasse tooterühma kuuluvad tooted. Lisaks teavitab ökomärgis tarbijat, et tootja hoolib keskkonnast ning see omakorda tõstab ettevõtte mainet.
Euroopa Liidu ökomärgis kuulub nn esimest tüüpi keskkonnamärgiste hulka ning selle eesmärk on:
* edendada selliseid tooteid, mida kasutades on võimalik vähendada negatiivset mõju keskkonnale, võrreldes sama tooterühma teiste toodetega;
* aidata kaasa ressursside tõhusale kasutamisele ning keskkonnakaitse kõrgele tasemele;
* anda tarbijale märgistatud toodete kohta õiget usaldusväärset ja teaduslikult põhjendatud teavet.
EL ökomärgise andmist reguleerib Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus nr 66/2010.

Välja töötatud ja toodetud
Eestis

AS Estko on MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsiooni klient ja finantseerib pakendite kogumist ja taaskasutamist läbi rohelise punkti organisatsiooni. Estko tooted on pakendatud taaskasutatavasse taarasse ja tänu sellele saame säästa loodust ja hoida Eestimaa puhtana. Loe pikemalt MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsiooni kohta siit.